Projekty UnijneProjekty UnijneProjekty Unijne
Projekty zrealizowaneProjekty realizowanePrzetargi

 

 


Dotacje_na_innowacje

“Promocja produktów Organiki-Car SA opartych na nanotechnologii”

Tabliczka_unijna_Targi

„Dystrybucja wiedzy –program szkoleń Z.Ch. Organika S.A. i Organika-Car S.A.”

Tabliczka_unijna_Kadry

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU
Projekt pt. „Dystrybucja wiedzy – program szkoleń Z.Ch. Organika S.A. i Organika-Car S.A.”
dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”. Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” realizowany jest przez Zakłady Chemiczne „Organika” Spółka Akcyjna na terenie województwa łódzkiego w okresie od 01 kwietnia 2012 roku do 31 stycznia 2013 roku. Projekt skierowany jest do pracowników Zakładów Chemicznych „Organika” S.A. i Organika-Car S.A. i obejmuje pakiet szkoleń rozwijających umiejętności sprzedażowe, zarządzania zespołem, komunikacji i wiedzy z zakresu HRM.
CELE PROJEKTU
Celem Projektu jest podniesienie kwalifikacji niezbędnych do poprawy jakości wykonywanej pracy przez 53 pracowników Organiki i 7 pracowników Organika-Car do dnia 31.01.2013 roku.
Realizację celu głównego zapewni osiągnięcie w do końca realizacji projektu następujących CELÓW SZCZEGÓŁOWYCH:

• Rozwój o minimum 25 % umiejętności miękkich i wiedzy na temat technik sprzedaży przez 23 pracowników działów sprzedaży Organiki (13 kobiet, 10 mężczyzn);
• Podniesienie poziomu o minimum 20% umiejętności managerskich 33 przedstawicieli kadry zarządzającej Organiki (12 kobiet, 21 mężczyzn) i 7 z Organika-Car (1 kobieta, 6 mężczyzn);
• Wzrost poziomu o minimum 30% wiedzy i umiejętności przywódczych wykorzystywanych przez 11 przedstawicieli kadry kierowniczej Działu Sprzedaży Organiki (4 kobiety, 7 mężczyzn).

WPŁYW NA INNE PODMIOTY:
Beneficjentami Ostatecznymi są pracownicy Organiki i Organiki-Car, ale realizacja projektu doprowadzi do zmian również poza firmą. Przyczyni się do podwyższenia jakości świadczonych usług i obsługi klientów, a tym samym wzmocni konkurencyjność firmy i przyczyni się do wzmocnienia działań rozwojowych innych firm z branży.

FORMY REALIZACJI
W ramach 9-miesięcznego projektu zakłada się realizację szkoleń z następujących zakresów tematycznych (sprzedaż, zarządzanie zespołem, HRM):
a. Psychologia sprzedaży,
b. Techniki sprzedaży,
c. Prezentacje handlowe,
d. Negocjacje handlowe,
e. Trudni klienci,
f. Profesjonalna obsługa klienta,
g. Excel dla średniozaawansowanych,
h. Zarządzanie zespołem,
i. Komunikacja i przepływ informacji wewnątrz firmy,
j. Coaching,
k. Rekrutacja i selekcja pracowników,
l. Wybrane zagadnienia prawa pracy,
m. Budzenie zaangażowania pracowników,
n. Radzenie sobie z zastrzeżeniami klientów.

Szkolenia realizowane będą metodą warsztatowo-teoretyczną, gdzie elementy teorii przeplatane będą ćwiczeniami służącymi utrwaleniu wiedzy. Podczas spotkań praktycznych, będą odgrywane scenki, symulacje, warsztaty, praca w grupach. Priorytetem będzie praca nad zmianą postaw uczestników.
Wsparciem w ramach projektu objęci zostaną pracownicy Organika i Organika-Car. Projektem zostanie objętych 53 pracowników Organiki (24 kobiety, 29 mężczyzn) i 7 pracowników Organika-Car (1 kobieta, 6 mężczyzn).