Łódź, dnia 30 listopada 2020 roku

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

 „Organika- CAR” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

 

Na podstawie art. 395 i 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 KSH oraz art. 15zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. z dnia 16 października 2020 r. ; Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) Zarząd „Organika- CAR” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 grudnia 2020 roku na godz. 1500.

Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi (91-203), przy ul. Teofilowskiej 54/56.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego spółki za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres od 1 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 14. Wybory do Rady Nadzorczej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 20 Statutu Spółki:

W § 20  Statutu Spółki proponuje się dodać  dwa nowe ustępy oznaczone numerami  3 i 4 o następującym brzmieniu: 

 1. Podmioty uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć w nim udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli możliwość takiego udziału zostanie przewidziana przez zwołującego Zgromadzenie w ogłoszeniu o jego zwołaniu.
 2. Szczegółowe warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 1. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu
 2. Zamknięcie obrad.

________________________________________________________________

POPRZEDNIE KOMUNIKATY:

(dla akcjonariuszy „Organika-CAR” S.A.)

 Zarząd Spółki pod firmą ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Zakładów Chemicznych ORGANIKA S.A. w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 241 w Dziale Personalno-Administracyjnym w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku)  w godzinach 12.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem

 Oprócz dokumentów akcji prosimy o zabranie ze sobą następujących danych:

PESEL
rodzaj i numer dok. tożsamości
adres korespondencyjny
e-mail
numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane wypłaty dywidendy
informacja nt obciążenia akcji, uprawnień szczególnych lub ograniczenia co do rozporządzania nimi