(dla akcjonariuszy „Organika-CAR” S.A.)

 Zarząd Spółki pod firmą ORGANIKA-CAR Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Zakładów Chemicznych ORGANIKA S.A. w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 241 w Dziale Personalno-Administracyjnym w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku)  w godzinach 12.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem

 Oprócz dokumentów akcji prosimy o zabranie ze sobą następujących danych:

PESEL
rodzaj i numer dok. tożsamości
adres korespondencyjny
e-mail
numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane wypłaty dywidendy
informacja nt obciążenia akcji, uprawnień szczególnych lub ograniczenia co do rozporządzania nimi