Relacje inwestorskie – Zakłady Chemiczne Organika SA


 

 

(dla akcjonariuszy Z. Ch. „Organika” S.A.)

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Chemiczne ORGANIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 241 w Dziale Personalno-Administracyjnym w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku)  w godzinach 12.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

 Oprócz dokumentów akcji prosimy o zabranie ze sobą następujących danych:

  • PESEL
  • rodzaj i numer dok. tożsamości
  • adres korespondencyjny
  • e-mail
  • numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane wypłaty dywidendy
  • informacja nt obciążenia akcji, uprawnień szczególnych lub ograniczenia co do rozporządzania nimi