Łódź, dnia 30 listopada 2021 roku

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zakładów Chemicznych „ORGANIKA” Spółki Akcyjnej

z siedzibą w Łodzi

 Na podstawie art. 395 i 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 KSH oraz art. 15zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) w zw. z § 3a ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1832) Zarząd Zakładów Chemicznych „ORGANIKA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 16 grudnia 2021 roku na godz. 16.00.

Zgromadzenie odbędzie się w Łodzi przy ul. Teofilowska 54/56 (91-203 Łódź).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres za okres od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres za okres od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za okres od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie od za okres od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie za okres od 01 kwietnia 2020 roku do 31 marca 2021 roku.
 16. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru podmiotu uprawnionego, z którym zostanie zawarta umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy Zakładów Chemicznych „ORGANIKA” S.A. z siedzibą w Łodzi.
 17. Zamknięcie obrad.

 

 

Łódź, dnia 30 listopada 2020 roku

 

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zakładów Chemicznych „ORGANIKA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi

 

Na podstawie art. 395 i 399 § 1 w związku z art. 402 § 3 KSH oraz art. 15zzh ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jedn. z dnia 16 października 2020 r. ; Dz.U. z 2020 r. poz. 1842) Zarząd Zakładów Chemicznych „ORGANIKA” Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18 grudnia 2020 roku na godz. 1700.

Zgromadzenie odbędzie się w biurze Spółki „ORGANIKA – CAR” S.A.  w Łodzi (91-203), przy ul. Teofilowskiej 54/56.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej powoływanej przez Walne Zgromadzenie.
 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 6. Przyjęcie porządku obrad.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w okresie od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 9. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za okres 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 12. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania Zarządu i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w okresie od za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w okresie za okres od 01 kwietnia 2019 roku do 31 marca 2020 roku.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2015 roku.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01 kwietnia 2015 roku do 31 marca 2016 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za okres od 01 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku.
 19. Wybory do Rady Nadzorczej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie:
  I) § 5przez dodanie do przedmiotu działania Spółki działalności usługowej związanej z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z]

Obecne brzmienie § 5 Statutu Spółki:

Przedmiotem działania Spółki jest:

 1. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych [PKD 20.13.Z]
 2. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych [PKD 20.14.Z]
 3. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu [PKD 19.10.Z]
 4. Produkcja gazów technicznych [PKD 20.11 .Z]
 5. Produkcja nawozów i związków azotowych [PKD 20.15.Z]
 6. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.21.Z]
 7. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych [PKD 20.20.Z]
 8. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 20.59.Z]
 9. Produkcja elementów elektronicznych [PKD 26.11 .Z]
 10. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych [PKD 20.16.Z]
 11. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych [PKD 22.21 .Z]
 12. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia [PKD 33.19.Z]
 13. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
 14. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych [PKD 22.29.Z]
 15. Produkcja sprzętu instalacyjnego [PKD 27.33.Z]
 16. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z]
 17. Produkcja mydlą i detergentów, środków myjących i czyszczących [PKD 20.41 .Z]
 18. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych [PKD 20.42.Z]
 19. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych [PKD 22.22.Z]
 20. Produkcja opakowań drewnianych [PKD 16.24.Z]
 21. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury [PKD 17.21.Z]
 22. Produkcja pojemników metalowych [PKD 25.91.Z]
 23. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych [PKD 33.11.Z]
 24. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
 25. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu samochodowymi [PKD 46]
 26. Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi [PKD 47]
 27. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]
 28. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych [PKD 52.24.C]
 29. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych [PKD 52.10.A]
 30. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów [PKD 52.10.B]
 31. Działalność związana z pakowaniem [PKD 82.92.Z]
 32. Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z]
 33. Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11 .Z]
 34. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12 A]
 35. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B]
 36. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C]
 37. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD73.12.D]
 38. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów [PKD 82.30.Z]
 39. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z]
 40. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z]
 41. Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z]
 42. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]
 43. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych [PKD 70.10.Z]
 44. Działalność prawnicza [PKD 69.10.Z]
 45. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]
 46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z]
 47. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych [PKD 66.12.Z]
 48. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z]
 49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z]
 50. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z]
 51. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców [PKD 38]
 52. Badania i analizy związane z jakością żywności [PKD 71.20.A]
 53. Pozostałe badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B]
 54. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [PKD 35.30.Z]
 55. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym [PKD 35.22.Z]
 56. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym [PKD 35.23.Z]
 57. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z]
 58. Pozostała    działalność    usługowa    w    zakresie    informacji,    gdzie    indziej niesklasyfikowana [PKD 63.99.Z]
 59. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z]
 60. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z]
 61. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z]
 62. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z]
 63. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z]
 64. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej [PKD 19.20.Z]
 65. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych [PKD 20.14.Z]

Poszczególne rodzaje działalności Spółka może uruchamiać stopniowo. Może też zawieszać prowadzenie rozpoczętych rodzajów działalności. O podjęciu lub zawieszeniu poszczególnych rodzajów działalności decyduje zarząd.

Proponowane brzmienie § 5 Statutu Spółki:

Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:

 1. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych [PKD 20.13.Z]
 2. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych [PKD 20.14.Z]
 3. Wytwarzanie i przetwarzanie koksu [PKD 19.10.Z]
 4. Produkcja gazów technicznych [PKD 20.11 .Z]
 5. Produkcja nawozów i związków azotowych [PKD 20.15.Z]
 6. Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [PKD 38.21.Z]
 7. Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych [PKD 20.20.Z]
 8. Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 20.59.Z]
 9. Produkcja elementów elektronicznych [PKD 26.11 .Z]
 10. Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych [PKD 20.16.Z]
 11. Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych [PKD 22.21 .Z]
 12. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia [PKD 33.19.Z]
 13. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
 14. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych [PKD 22.29.Z]
 15. Produkcja sprzętu instalacyjnego [PKD 27.33.Z]
 16. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 32.99.Z]
 17. Produkcja mydlą i detergentów, środków myjących i czyszczących [PKD 20.41 .Z]
 18. Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych [PKD 20.42.Z]
 19. Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych [PKD 22.22.Z]
 20. Produkcja opakowań drewnianych [PKD 16.24.Z]
 21. Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury [PKD 17.21.Z]
 22. Produkcja pojemników metalowych [PKD 25.91.Z]
 23. Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych [PKD 33.11.Z]
 24. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [PKD 33.20.Z]
 25. Handel hurtowy z wyłączeniem handlu samochodowymi [PKD 46]
 26. Handel detaliczny z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi [PKD 47]
 27. Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie [PKD 46.1]
 28. Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych [PKD 52.24.C]
 29. Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych [PKD 52.10.A]
 30. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów [PKD 52.10.B]
 31. Działalność związana z pakowaniem [PKD 82.92.Z]
 32. Badanie rynku i opinii publicznej [PKD 73.20.Z]
 33. Działalność agencji reklamowych [PKD 73.11 .Z]
 34. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji [PKD 73.12 A]
 35. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych [PKD 73.12.B]
 36. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) [PKD 73.12.C]
 37. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach [PKD73.12.D]
 38. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów [PKD 82.30.Z]
 39. Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja [PKD 70.21.Z]
 40. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [PKD 70.22.Z]
 41. Działalność rachunkowo księgowa; doradztwo podatkowe [PKD 69.20.Z]
 42. Działalność holdingów finansowych [PKD 64.20.Z]
 43. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych [PKD 70.10.Z]
 44. Działalność prawnicza [PKD 69.10.Z]
 45. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych [PKD 64.30.Z]
 46. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 64.99.Z]
 47. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych [PKD 66.12.Z]
 48. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych [PKD 66.19.Z]
 49. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi [PKD 68.20.Z]
 50. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych [PKD 72.19.Z]
 51. Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców [PKD 38]
 52. Badania i analizy związane z jakością żywności [PKD 71.20.A]
 53. Pozostałe badania i analizy techniczne [PKD 71.20.B]
 54. Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [PKD 35.30.Z]
 55. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym [PKD 35.22.Z]
 56. Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym [PKD 35.23.Z]
 57. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych [PKD 59.20.Z]
 58. Pozostała    działalność    usługowa    w    zakresie    informacji,    gdzie    indziej niesklasyfikowana [PKD 63.99.Z]
 59. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania [PKD 74.10.Z]
 60. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 74.90.Z]
 61. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim [PKD 77.40.Z]
 62. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe [PKD 82.91.Z]
 63. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana [PKD 82.99.Z]
 64. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej [PKD 19.20.Z]
 65. Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych [PKD 20.14.Z]
 66. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura [PKD 82.11.Z]

Poszczególne rodzaje działalności Spółka może uruchamiać stopniowo. Może też zawieszać prowadzenie rozpoczętych rodzajów działalności. O podjęciu lub zawieszeniu poszczególnych rodzajów działalności decyduje zarząd.

II) § 29

Obecne brzmienie:

§ 29

Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.

Proponowane brzmienie:

§ 29

 1. Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki.
 2. Podmioty uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mogą wziąć w nim udział również przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, jeżeli możliwość takiego udziału zostanie przewidziana przez zwołującego Zgromadzenie w ogłoszeniu o jego zwołaniu.
 3. Szczegółowe warunki uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej określa Regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą.
 4. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu.
 5. Zamknięcie obrad.

________________________________________________________________

POPRZEDNIE KOMUNIKATY:

(dla akcjonariuszy Z. Ch. „Organika” S.A.)

Zarząd Spółki pod firmą Zakłady Chemiczne ORGANIKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w biurze Spółki w Łodzi, przy ul. Wólczańskiej 241 w Dziale Personalno-Administracyjnym w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku)  w godzinach 12.00 – 16.00. Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

 Oprócz dokumentów akcji prosimy o zabranie ze sobą następujących danych:

 • PESEL
 • rodzaj i numer dok. tożsamości
 • adres korespondencyjny
 • e-mail
 • numer rachunku bankowego, na który mają być dokonywane wypłaty dywidendy
 • informacja nt obciążenia akcji, uprawnień szczególnych lub ograniczenia co do rozporządzania nimi