Projekty Unijne Projekty Unijne Projekty Unijne
Projekty zrealizowane Projekty realizowane Przetargi

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy

 • BENEFICJENT:

Zakłady Chemiczne ”Organika” S. A. z siedzibą w Łodzi, ul. Teofilowska 54/56, 91-203  Łódź

 • TYTUŁ PROJEKTU:

„Zaspokojenie potrzeb w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19 w Z. Ch. Organika S.A.”

 • CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest wsparcie Z. Ch. „Organika” S.A. w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

 • PLANOWANE EFEKTY:

Utrzymanie działalności gospodarczej w okresie 07.2020 – 09.2020

 • WARTOŚĆ PROJEKTU (netto): 206 660,16 PLN
 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 206 660,16 PLN

___________________________________________

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

 • BENEFICJENT:

„Organika – CAR ” S.A., ul. Teofilowska 54/56, 91-203  Łódź

 • TYTUŁ PROJEKTU:

Wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Organika-Car S.A. poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych.

 • CELE PROJEKTU:

Cel główny projektu to wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności Organika-Car S.A.

Cele szczegółowe to:

– Wdrożenie wyników prac B+R

– Wdrożenie 2 innowacji produktowych i 1 innowacji procesowej,

– Wzrost przychodów netto ze sprzedaży krajowej i eksportowej,

– Wzrost zatrudnienia

– Nabycie lub wytworzenie środków trwałych,

– Pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju oraz zasady 4R.

 • PLANOWANE EFEKTY:

– Dywersyfikacja oferty.

– Wzrost innowacyjności.

– Wzrost skali działalności.

– Wzrost konkurencyjności na rynku krajowym i międzynarodowym.

– Możliwość ekspansji na rynkach zagranicznych.

– Efektywne wykorzystanie poniesionych nakładów na B+R.

– Wypracowanie nowych przewag konkurencyjnych.

– Zaspokojenie zidentyfikowanych potrzeb odbiorców.

– Wzrost rentowności.

 • WARTOŚĆ PROJEKTU (netto): 25 500 000 PLN
 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 11 225 000 PLN

___________________________________________

PROGRAM OPERACYJNY Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP

PODDZIAŁANIE II.3.1 Innowacje w MŚP

 • BENEFICJENT:

„Organika – CAR ” S.A., ul. Teofilowska 54/56, 91-203  Łódź

 • TYTUŁ PROJEKTU:

„Wdrożenie kosmetyków body care i produktów chemii gospodarczej z wykorzystaniem naturalnych organicznych surowców i nanokompozytów”

 • CELE PROJEKTU:

Celem projektu jest podwyższenie konkurencyjności Organiki Car S.A. przez wprowadzenie na rynek innowacyjnych produktów chemii gospodarczej oraz środków do higieny ciała tzw. „body care”. Technologie produkcji i receptury wszystkich produktów zostały opracowane przez własny Dział Badawczo-Rozwojowy. Projekt przewiduje wprowadzenie na rynek znacząco ulepszonych produktów z grup:

 • chemia gospodarcza
 • produkty do higieny ciała tzw. grupa „body care”.

Wszystkie produkty charakteryzują się innowacyjnymi cechami, których nie mają produkty konkurencyjne tj. podwyższone własności użytkowe, ochrona mikrobiologiczna, ekologiczność, lepsza ochrona ciała a zwłaszcza tzw. „organiczność”.  Źródłem innowacyjności produktowej jest nowy skład recepturalny nadający produktom oczekiwane właściwości.

Do osiągnięcia powyższych celów przewiduje się zwiększenie zatrudnienia o 5 osób oraz nabycie robót i materiałów budowlanych oraz zakup linii produkcyjnych.

 • PLANOWANE EFEKTY:
 • Dywersyfikacja oferty produktowej
 • Wzrost innowacyjności.
 • Wzrost zatrudnienia
 • Efektywne wykorzystanie poniesionych nakładów na B+R.
 • Wypracowanie nowych przewag konkurencyjnych.
 • Wzrost rentowności.
 • WARTOŚĆ PROJEKTU (netto): 8 283 299 PLN
 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 496 000 PLN

____________________________________________________

PROGRAM OPERACYJNY Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA II INNOWACYJNA I KONKURENCYJNA GOSPODARKA

DZIAŁANIE II.3 ZWIĘKSZENIE KONKURENCYJNOŚCI MŚP

PODDZIAŁANIE II.3.1 Innowacje w MŚP

 • BENEFICJENT:

„Organika – CAR ” S.A., ul. Teofilowska 54/56, 91-203  Łódź

 • TYTUŁ PROJEKTU:

„Wdrożenie innowacji w obszarze przetwórstwa tworzyw sztucznych”

 • CELE PROJEKTU:

Projekt ma na celu produkcję opakowań i detali, wytwarzanych z innowacyjnych polimerów termoplastycznych modyfikowanych nanokompozytami glinokrzemian-miedź i preparatem antybakteryjnym.

Produkowane będą butelki i kanistry, zakrętki oraz inne wyroby, w tym także dla zastosowania medycznego oraz w branży budowlanej.

 • PLANOWANE EFEKTY:

W wyniku realizacji projektu Organika-Car S.A. będzie produkowała plastiki wytwarzane z polimerów termoplastycznych modyfikowanych nanokompozytami  glinokrzemian-miedź i preparatem antybakteryjnym. Finalnym docelowym produktem będą opakowania i detale wytwarzane z innowacyjnych plastików, takie jak butelki i kanistry, zakrętki oraz inne wyroby, w tym także dla zastosowania medycznego oraz w branży budowlanej.

W zakresie rzeczowym projekt polega na budowie hali produkcyjno-magazynowej oraz zakupie linii produkcyjnych do produkcji wyrobów metodą wtrysku, wtrysku z rozdmuchem i rozdmuchu.

Efektem projektu będzie:

 • Dywersyfikacja oferty produktowej
 • Wzrost innowacyjności.
 • Wzrost zatrudnienia (5 osób)
 • Efektywne wykorzystanie poniesionych nakładów na B+R.
 • Wprowadzenie innowacji produktowej
 • WARTOŚĆ PROJEKTU (netto): 8 020 000 PLN
 • WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 3 499 126 PLN